Null **Creation of institution of cooperative ombudsman under the MSCS Act 2002 & Rules thereunder-regarding **

Events By Agri Dept.

सभासद व शेतकरी हितगुज दौरा 04/06/2023

केन कमिटी चेअरमन डॉ. राहुल आवाडे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव येथे सभासद व शेतकरी वर्गासाठी हितगुज दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या प्रसंगी ऊस विषयक प्रश्नांवर शेतकरी वर्ग व सभासदांशी चर्चा करण्यात आली.

सभासद व शेतकरी हितगुज दौरा 04/06/2023

केन कमिटी चेअरमन डॉ. राहुल आवाडे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव येथे सभासद व शेतकरी वर्गासाठी हितगुज दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या प्रसंगी उपस्थित सभासद व शेतकरी.

सभासद व शेतकरी हितगुज दौरा 06/06/2023

केन कमिटी चेअरमन डॉ. राहुल आवाडे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हातकणंगले तालुक्यातील हुपरी येथे सभासद व शेतकरी वर्गासाठी हितगुज दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या प्रसंगी ऊस विषयक प्रश्नांवर शेतकरी वर्ग व सभासदांशी चर्चा करण्यात आली.

सभासद व शेतकरी हितगुज दौरा 06/06/2023

केन कमिटी चेअरमन डॉ. राहुल आवाडे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हातकणंगले तालुक्यातील हुपरी येथे सभासद व शेतकरी वर्गासाठी हितगुज दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या प्रसंगी उपस्थित सभासद व शेतकरी.

सभासद व शेतकरी हितगुज दौरा 06/06/2023

केन कमिटी चेअरमन डॉ. राहुल आवाडे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हातकणंगले तालुक्यातील तारदाळ येथे सभासद व शेतकरी वर्गासाठी हितगुज दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या प्रसंगी ऊस विषयक प्रश्नांवर शेतकरी वर्ग व सभासदांशी चर्चा करण्यात आली.

सभासद व शेतकरी हितगुज दौरा 06/06/2023

केन कमिटी चेअरमन डॉ. राहुल आवाडे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हातकणंगले तालुक्यातील तारदाळ येथे सभासद व शेतकरी वर्गासाठी हितगुज दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या प्रसंगी उपस्थित सभासद व शेतकरी.

सभासद व शेतकरी हितगुज दौरा 03/06/2023

केन कमिटी चेअरमन डॉ. राहुल आवाडे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हातकणंगले तालुक्यातील पट्टणकडोली येथे सभासद व शेतकरी वर्गासाठी हितगुज दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या प्रसंगी ऊस विषयक प्रश्नांवर शेतकरी वर्ग व सभासदांशी चर्चा करण्यात आली.

सभासद व शेतकरी हितगुज दौरा 03/06/2023

केन कमिटी चेअरमन डॉ. राहुल आवाडे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हातकणंगले तालुक्यातील पट्टणकडोली येथे सभासद व शेतकरी वर्गासाठी हितगुज दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या प्रसंगी उपस्थित सभासद व शेतकरी.

सभासद व शेतकरी हितगुज दौरा 03/06/2023

केन कमिटी चेअरमन डॉ. राहुल आवाडे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हातकणंगले तालुक्यातील इंगळी येथे सभासद व शेतकरी वर्गासाठी हितगुज दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या प्रसंगी ऊस विषयक प्रश्नांवर शेतकरी वर्ग व सभासदांशी चर्चा करण्यात आली.

सभासद व शेतकरी हितगुज दौरा 03/06/2023

केन कमिटी चेअरमन डॉ. राहुल आवाडे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हातकणंगले तालुक्यातील इंगळी येथे सभासद व शेतकरी वर्गासाठी हितगुज दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या प्रसंगी उपस्थित सभासद व शेतकरी.